Бургас

Природа

Флора и фауна

Множеството защитени територии и природно уязвими зони разположени в околностите на града, като ...

Множеството защитени територии и природно уязвими зони разположени в околностите на града, като защитената местност Пода, Мандренското, Бургаското и Атанасовското езеро са обособени в така наречения проект Бургаски влажни зони. Бургаското и Атанасовското езеро и местността Пода са включени в Рамсарския списък за защита на влажни зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици. В езерата край Бургас зимуват защитени видове птици като къдроглавия пеликан, чапли (нощна, гривеста, малка бяла, голяма бяла и червена чапла) и корморани, голямата белочела гъска, червеногушата гъска, белият ангъч, саблеклюнът и др.

Бургаският езерен комплекс е разположен на прелетния път Виа Понтика и е място с тесен фронт на миграция за прелетните реещи се птици от значителна част на Северна, Източна и Централна Европа. До 300 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно над езерата по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия и къдроглавия пеликан, на тръстиковия блатар и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел. По време на прелет е установяван и изключително световно застрашения тънкоклюн свирец.

В Бургаския залив и Бургаските езера са документирани около 140 различни вида риби, част от които могат да бъдат разгледани в природонаучния музей в града. В южния край на Бургас, в защитената местност Пода е изграден център за наблюдение на птиците. Там има документирани над 255 вида птици, което представлява 67% от птичия свят на България. В природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317 вида птици. От тях 83 са вписани в червената книга на България, а над 170 вида са от европейско значение. Там се среща и най-малкият бозайник в света, етруската земеровка, а от 2010 година се наблюдават популации на розово фламинго.

Защитени зони

Множеството защитени територии и природно уязвими зони разположени в околностите на града, като ...

Множеството защитени територии и природно уязвими зони разположени в околностите на града, като защитената местност Пода, Мандренското, Бургаското и Атанасовското езеро са обособени в така наречения проект Бургаски влажни зони. Бургаското и Атанасовското езеро и местността Пода са включени в Рамсарския списък за защита на влажни зони с международно значение и по специално като местообитание на водолюбиви птици. В езерата край Бургас зимуват защитени видове птици като къдроглавия пеликан, чапли (нощна, гривеста, малка бяла, голяма бяла и червена чапла) и корморани, голямата белочела гъска, червеногушата гъска, белият ангъч, саблеклюнът и др.

Бургаският езерен комплекс е разположен на прелетния път Виа Понтика и е място с тесен фронт на миграция за прелетните реещи се птици от значителна част на Северна, Източна и Централна Европа. До 300 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно над езерата по време на есенната миграция. Това е мястото с най-голяма концентрация в Европа по време на прелет за розовия и къдроглавия пеликан, на тръстиковия блатар и на второ място (след Босфора) по концентрация на малкия креслив орел. По време на прелет е установяван и изключително световно застрашения тънкоклюн свирец.

В Бургаския залив и Бургаските езера са документирани около 140 различни вида риби, част от които могат да бъдат разгледани в природонаучния музей в града. В южния край на Бургас, в защитената местност Пода е изграден център за наблюдение на птиците. Там има документирани над 255 вида птици, което представлява 67% от птичия свят на България. В природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317 вида птици. От тях 83 са вписани в червената книга на България, а над 170 вида са от европейско значение. Там се среща и най-малкият бозайник в света, етруската земеровка, а от 2010 година се наблюдават популации на розово фламинго.

Уеб сайт в alle.bg